برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح

مارس 28, 2023

برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی، ظرفیتی است كـه در آن درآمدهای حاصل عـلاوه بـر پوشش دهی كلیه هزینه ها، حداقل […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش